வணக்கம்

என்னை அணைத்தவருக்கும்
என்னைத் தொட்ட அனைவருக்கும்

. . .

என் கவித்திறனை
அன்னை ஆதரித்தாள்
என்னவள் அலங்கரித்தாள் !