ஆட்டம்

ஆடி முடித்தவர் எவருண்டு
அடங்கி கிடப்பவர் பலருண்டு
அடங்கும் காலம் வருமுன்று
அடக்கி வாழ்ந்தால் வளமுண்டு

[2005.Q1]