காலையில எழுந்த உடன்

Inspired by / Roughly in the tune of நாலு கழுத வயசானா song from 36 வயதினிலே movie. 

காலையில எழுந்த உடன்
Phone-ல் என்ன கிடக்கு
காலை கடன் முடித்த பின்ன
வேலைய நீ துடங்கு
Facebook-அ மூடி வச்சு
Face-to-face நீ பழகு
அக்கம் பக்கம் சொந்தத்தோடு
ஒட்டி உறவு பழகு

 

Like-அ தேடி போரத
என்னானு சொல்ல
Life-அ Like-கு பண்ணாக்க
வேறேது தொல்ல

 

கவலையே தான் daily daily
தொத்திக் கொண்டு இருக்கு
தொத்து வியாதிபோல அது
பரவியே தான் கிடக்கு
கவலை போக்க கண்ட இடம்
தேடி போகும் முன்ன
நீ தேடி பாரு உள்ள
தேடி பாரு உள்ள
தேடி பாரு உள்ள

 

 

[2015.07]