தோல்வி

வீழாமல் இருப்பது அல்ல,
மீளாமல் இருப்பதுவே தோல்வி.

 

[]

வேண்டா வெறுப்பா வேலை செய்தால்
வெற்றி வராது
வியர்வை சிந்தி வேலை செய்தால்
தோல்வி நீளாது!

[2012.05.19]