பெண் மோகம்

ஆடை ஆபரண
ஆசையிணும் மேலாய்
ஆவேச தீயாய்
அவளது மோகம்

அனையா கதிரும்
அடங்கா கடலும்
அவளின் கனலுக்கு
அடிமை காணும்

அலையை கரை தடுக்கலாம்
நதியை அணை தடுக்கலாம்
ஆசை கொண்ட பெண் மனதை
தடுப்பதாகாது

மோகப் பெண்ணுக்கு
காமனும் காலடி
பெண்ணின் காதலுக்கு
காமமே முதற்படி

[2016.01.25]