விந்தை உலகம்

உலகம் சுற்றும் வாலிபனை போற்றும்
ஊர் சுற்றும் வாலிபனை தூட்றும்

[2016.02.02]